2019-02-13

III Rocznica zatwierdzenia wschodniej granicy II RP przez Radę Ambasadorów

15 marca 1923 r. Rada Ambasadorów dokonała zatwierdzenia wschodniej granicy Rzeczypospolitej, co w sposób formalny kończyło proces odbudowy granic suwerennego państwa polskiego rozpoczętej w 1918 r. Decyzja ta oznaczała usankcjonowanie na arenie międzynarodowej układu granicznego, który wytworzył się w drodze licznych konfliktów między Polską, a państwami i narodami zamieszkującymi obszar dawnych ziem wschodnich I Rzeczypospolitej.

Rada Ambasadorów, a dokładnie Konferencja Ambasadorów Głównych Mocarstw Sprzymierzonych i Stowarzyszonych (fr. Conférence des ambassadeurs des principales puissances alliées et associées; ang. Conference of Ambassadors of the Principal Allied and Associated Powers) stanowiła organ czuwający nad wprowadzeniem w życie zapisów traktatów pokojowych kończących I wojnę światową oraz odpowiedzialny za rozstrzygnięcie sporów granicznych traktatami tymi nie objętych. Podjęta na podstawie art. 37 Traktatu Wersalskiego decyzja Rady Ambasadorów z dnia 15 marca 1923 r. przede wszystkim oznaczała uznanie przez mocarstwa zachodnie ustaleń granicznych określonych w traktacie ryskim z dnia 18 marca 1921 r. zawartym między Polską a Rosyjską Federacyjną SRR i Ukraińską SRR. Było to o tyle istotne, iż w okresie tym rząd radziecki wciąż nie był jeszcze formalnie uznawany przez większość wspólnoty międzynarodowej, co w dużej mierze obniżało wartość bilateralnych ustaleń polsko-radzieckich.

Decyzja oznaczała również uznanie polskiej suwerenności nad Wileńszczyzną, doprowadzając tym samym do końca polsko-litewski spór graniczny ciągnący się 1918 r. Rozstrzygnięcie to nie zostało jednakże uznawane przez Republikę Litewską, która do 1938 r. nie utrzymywała z Rzeczypospolitą stosunków dyplomatycznych. Decyzja Rady Ambasadorów ostatecznie rozstrzygała również kwestię przynależności Galicji Wschodniej, uznając polską suwerenność nad tym terytorium, o które w okresie 1918–1921 toczyły się polsko-ukraińskie, a następnie polsko-radzieckie walki zbrojne.

KONTAKT

Jednostka wdrażająca projekt:

Instytut Europejski w Łodzi
Zamiejscowy oddział Centrum Europejskiego Natolin
ul. Piotrkowska 262/264
90-361 Łódź
http://www.ie.lodz.pl

Kontakt z zespołem projektowym EPTW@natolin.edu.pl

Centrum Europejskie Natolin:
ul. Nowoursynowska 84
02-797 Warszawa
www.natolin.edu.pl